Our 2020 Party Platform

The California National Party was founded in 2015 to advocate purely for the people of California, without needing to compromise with far-off regions that share little of our culture and values. We are a diverse group representing a wide range of interests and beliefs, and so we have worked hard to craft a platform that reaches a broad consensus on a number of important issues.

Our platform is divided into ten planks. Below is a brief summary of each, or you may view the full 2020 Platform here

Mga Karapatang Sibil

Proteksyon para sa lahat ng mga tao mula sa diskriminasyon at panliligalig. Garantisadong mga karapatan sa pag-aanak at pangangalaga. Mga programang tutugon sa istrukturang rasismo at pagsasamantala sa Unang Bansa. Ang pagsasama at proteksyon ng mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, mga nakikipag-usap sa kawalan ng seguridad sa pabahay, at iba pang mga populasyon na mahina laban sa pang-aabuso at pagsasamantala.

Mga Karapatang Sibil

Proteksyon para sa lahat ng mga tao mula sa diskriminasyon at panliligalig. Garantisadong mga karapatan sa pag-aanak at pangangalaga. Mga programang tutugon sa istrukturang rasismo at pagsasamantala sa Unang Bansa. Ang pagsasama at proteksyon ng mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, mga nakikipag-usap sa kawalan ng seguridad sa pabahay, at iba pang mga populasyon na mahina laban sa pang-aabuso at pagsasamantala.

Mga Karapatang Sibil

Proteksyon para sa lahat ng mga tao mula sa diskriminasyon at panliligalig. Garantisadong mga karapatan sa pag-aanak at pangangalaga. Mga programang tutugon sa istrukturang rasismo at pagsasamantala sa Unang Bansa. Ang pagsasama at proteksyon ng mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, mga nakikipag-usap sa kawalan ng seguridad sa pabahay, at iba pang mga populasyon na mahina laban sa pang-aabuso at pagsasamantala.

Mga Karapatang Sibil

Proteksyon para sa lahat ng mga tao mula sa diskriminasyon at panliligalig. Garantisadong mga karapatan sa pag-aanak at pangangalaga. Mga programang tutugon sa istrukturang rasismo at pagsasamantala sa Unang Bansa. Ang pagsasama at proteksyon ng mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, mga nakikipag-usap sa kawalan ng seguridad sa pabahay, at iba pang mga populasyon na mahina laban sa pang-aabuso at pagsasamantala.

Mga Karapatang Sibil

Proteksyon para sa lahat ng mga tao mula sa diskriminasyon at panliligalig. Garantisadong mga karapatan sa pag-aanak at pangangalaga. Mga programang tutugon sa istrukturang rasismo at pagsasamantala sa Unang Bansa. Ang pagsasama at proteksyon ng mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, mga nakikipag-usap sa kawalan ng seguridad sa pabahay, at iba pang mga populasyon na mahina laban sa pang-aabuso at pagsasamantala.

Mga Karapatang Sibil

Proteksyon para sa lahat ng mga tao mula sa diskriminasyon at panliligalig. Garantisadong mga karapatan sa pag-aanak at pangangalaga. Mga programang tutugon sa istrukturang rasismo at pagsasamantala sa Unang Bansa. Ang pagsasama at proteksyon ng mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, mga nakikipag-usap sa kawalan ng seguridad sa pabahay, at iba pang mga populasyon na mahina laban sa pang-aabuso at pagsasamantala.

Mga Karapatang Sibil

Proteksyon para sa lahat ng mga tao mula sa diskriminasyon at panliligalig. Garantisadong mga karapatan sa pag-aanak at pangangalaga. Mga programang tutugon sa istrukturang rasismo at pagsasamantala sa Unang Bansa. Ang pagsasama at proteksyon ng mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, mga nakikipag-usap sa kawalan ng seguridad sa pabahay, at iba pang mga populasyon na mahina laban sa pang-aabuso at pagsasamantala.

Mga Karapatang Sibil

Proteksyon para sa lahat ng mga tao mula sa diskriminasyon at panliligalig. Garantisadong mga karapatan sa pag-aanak at pangangalaga. Mga programang tutugon sa istrukturang rasismo at pagsasamantala sa Unang Bansa. Ang pagsasama at proteksyon ng mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, mga nakikipag-usap sa kawalan ng seguridad sa pabahay, at iba pang mga populasyon na mahina laban sa pang-aabuso at pagsasamantala.

Mga Karapatang Sibil

Proteksyon para sa lahat ng mga tao mula sa diskriminasyon at panliligalig. Garantisadong mga karapatan sa pag-aanak at pangangalaga. Mga programang tutugon sa istrukturang rasismo at pagsasamantala sa Unang Bansa. Ang pagsasama at proteksyon ng mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, mga nakikipag-usap sa kawalan ng seguridad sa pabahay, at iba pang mga populasyon na mahina laban sa pang-aabuso at pagsasamantala.

Mga Karapatang Sibil

Proteksyon para sa lahat ng mga tao mula sa diskriminasyon at panliligalig. Garantisadong mga karapatan sa pag-aanak at pangangalaga. Mga programang tutugon sa istrukturang rasismo at pagsasamantala sa Unang Bansa. Ang pagsasama at proteksyon ng mga nakatatanda, mga taong may kapansanan, mga nakikipag-usap sa kawalan ng seguridad sa pabahay, at iba pang mga populasyon na mahina laban sa pang-aabuso at pagsasamantala.